EN
Start Program

Program - etapy realizacji projektu

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju przygotowującego pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń.

I. Diagnoza i analiza problemu

Celem diagnozy jest pogłębienie wiedzy o istocie problemów i jego przyczynach poprzez analizę istniejących wyników badań i opracowań.  Ponadto przeprowadzone zostaną badania własne wśród użytkowników projektu dotyczące zagrożeń stwarzanych przez cyberprzestrzeń.

Wynikiem końcowym tego etapu będzie raport ze zrealizowanych prac uwzględniający ustalenia oraz rekomendacje dla projektu.

Syntetyczna prezentacja kluczowych wyników i rekomendacje zostaną przedstawione podczas panelu roboczego.

II. Tworzenie i rozwój partnerstwa ponadnarodowego

Partnerem ponadnarodowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie w projekcie innowacyjnym jest Rezekne Higher Education Institution.

Współpraca koncentrować się będzie na opracowaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego oraz wstępnej wersji innowacyjnego programu rozwoju pracowników służb społecznych.

W ramach tworzenia partnerstwa planowane są:

 1. dwie wizyty studyjne ekspertów Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie u łotewskiego Partnera,
 2. dwie wizyty studyjne ekspertów Rezekne Higher Education Institution w Polsce,
 3. wspólny panel roboczy.

Wartością dodaną projektu są wspólne dla wszystkich stron produkty, które mogą przynosić korzyści grupom docelowym z różnych krajów.

Realizacja projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym umożliwi Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie porównanie krajowego podejścia do zidentyfikowanego w projekcie problemu z podejściem stosowanym w innych krajach.

III. Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego

Wyniki przeprowadzonych wcześniej analiz i pogłębionych badań diagnostycznych oraz proces tworzenia partnerstwa mogą potwierdzić słuszność zaplanowanych prac zmierzających do wdrożenia do praktyki innowacyjnego narzędzia.

W ramach tego działania ponownie zostanie sporządzony planowy opis wypracowanego produktu.

W prace włączeni zostaną przedstawiciele grup docelowych. Mogą oni wnieść cenny  wkład w ostateczną wizję produktu finalnego z punktu widzenia użytkownika oraz z punktu widzenia odbiorcy.

Działanie to sprowadza się do:

1.Przygotowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego będzie stanowić opis, w jaki sposób WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie wraz z Partnerem zamierzają sprawdzić, czy innowacja działa zgodnie z założeniami oraz jakie efekty może przynieść jej zastosowanie 
w praktyce. Ponadto strategia będzie zawierać opis podejścia do upowszechniania i włączania produktu do głównego nurtu polityki.

Strategia służy także instytucji finansującej projekt. Pozwala sprawdzić czy prace postępują zgodnie z założeniami.

Strategia daje szansę na uspołecznienie procesu wytwarzania innowacji poprzez jej opiniowanie przez gremium partnerskie.

2.Przygotowania wstępnej wersji produktu

Wstępna wersja produktu tj. Program Rozwoju Pracowników Służb Społecznych będzie wynikiem przeprowadzonych analiz i pogłębionych badań diagnostycznych na temat zagrożeń cyberprzestrzenią oraz ustaleń ekspertów podczas procesu tworzenia partnerstwa. 

3. Działania upowszechniające i włączające produkt do głównego nurtu polityki.

Celem działań upowszechniających jest poinformowanie przyszłych użytkowników i odbiorców o produkcie oraz zebranie opinii na temat produktu.  

W tym celu na stronie internetowej projektu umieszczony zostanie formularz do zgłaszania uwag. Ponadto zorganizowane zostanie seminarium, podczas którego zaprezentowany zostanie Raport z diagnozy i analizy problemu oraz wstępna wersja produktu, a użytkownicy i odbiorcy będą mieli okazję zgłaszać uwagi i opinie.

IV. Testowanie opracowanego produktu – innowacyjnego programu rozwoju pracowników służb społecznych

Testowanie jest zasadniczą częścią projektu innowacyjnego polegającą na sprawdzeniu działania produktu w sytuacji rzeczywistej. Udział w testowaniu biorą przedstawiciele grupy docelowej – zarówno użytkownicy, jak i odbiorcy produktu.

W przypadku innowacyjnego programu rozwoju pracowników służb społecznych, testowanie produktu polegać będzie na:

1. Przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników socjalnych w obszarze:

 • zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego
 • zagrożenia społeczno-wychowawcze
 • infoholizm i gry komputerowe
 • cyberprzestępstwa.

2. Spotkaniach uczestników fazy testowania z ekspertami zespołu projektowego.

3. Monitorowaniu testowania produktu przez ekspertów.

V. Analiza efektów testowanego produktu

Badanie rzeczywistych efektów testowanego produktu obejmuje:

1. Zgromadzenie danych z fazy testowania, w tym:

 • opinii osób przeprowadzających test – przedstawicieli grupy docelowej,
 • opinii obserwatorów (zespół projektowy)
 • ocenę skutków stosowania produktu.

2. Ewaluacja zewnętrzna, prowadzona bezpośrednio po zakończeniu testowania.

Celem ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy proponowane podejście okazało się atrakcyjną alternatywą dla metod stosowanych dotychczas, co wpływa na jego skuteczność oraz czy możliwe jest zwiększenie skuteczności proponowanych metod i pod jakimi warunkami.

3. Działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki.

4. Ostatecznym wynikiem tego działania będzie raport z wewnętrznej analizy wyników testowania oraz raport ewaluatora.

VI. Opracowanie innowacyjnego programu rozwoju pracowników służb społecznych

 1. Opracowanie ostatecznej wersji produktu oznacza szczegółowe opracowanie wszelkich materiałów mających składać się na produkt finalny.
 2. Produktem finalnym będzie program rozwoju pracowników służb społecznych w formie podręcznika składającego się z:
 • diagnozy problemu i podstawowych zagrożeń cyberprzestrzeni
 • instrukcji edukacji w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni
 • metodyki pracy z osobami narażonymi na zagrożenia cyberprzestrzeni
 • strategii wdrażania programu rozwoju.

Produkt finalny podlega walidacji, czyli ocenie jego zgodności z założeniami, trafności i użyteczności.

VII. Upowszechnienie oraz włącznie innowacyjnego programu rozwoju pracowników socjalnych do głównego nurtu polityki

Jest to faza realizacji projektu, w której następuje upowszechnianie i włączanie produktu finalnego do głównego nurtu polityki wśród grup docelowych i decydentów oraz przekazanie go do powszechnego stosowania w sposób zgodny z założeniami projektu, adekwatny do charakteru projektu.

Celem upowszechniania jest szerokie poinformowanie o produkcie wszystkich zainteresowanych.

Włączanie natomiast służy zapewnieniu, że produkt będzie w przyszłości szerzej stosowany.

Instrumentem realizacji działań upowszechniających i włączających będzie:

 1. Organizacja konferencji podsumowującej projekt, podczas której zaprezentowane zostaną wszystkie założenia projektu oraz produkt finalny - innowacyjny program rozwoju pracowników służb społecznych, który zostanie upowszechniony i włączony do głównego nurtu polityki.
 2. Przekazanie Programu Rozwoju Pracowników Społecznych instytucjom kształcącym pracowników służb społecznych.

Harmonogram działań

Diagnoza i analiza problemu październik – grudzień 2012
Tworzenie i rozwój partnerstwa w kontekście komponentu ponadnarodowego październik – grudzień 2012
Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego grudzień – marzec 2013
Testowanie opracowanego produktu – innowacyjnego programu rozwoju pracowników socjalnych czerwiec – sierpień 2013
Analiza efektów testowanego produktu sierpień – wrzesień 2013
Opracowanie innowacyjnego programu rozwoju pracowników socjalnych kwiecień – styczeń 2014
Upowszechnienie innowacyjnego programu rozwoju pracowników socjalnych luty – marzec 2014

Dodaj komentarz


Drukuj stronę Wstecz

Newsletter

Bądź na bieżąco!


Galeria zdjęć


Partnerzy