EN

Zagrożenia Cyberprzestrzeni (projekt WSP im. Janusza Korczaka)

Pod wpływem mediów i technologii informacyjnych, zmieniają się tradycyjne postacie zagrożeń wywołujące patologie społeczne i dysfunkcje oraz marginalizację rodziny. Jednocześnie pojawiają się nowe, mające ścisły związek ze specyfiką świata wirtualnego. Zagrożenia cyberprzestrzeni dotyczyć mogą zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Dlatego ważne jest profesjonalne przeprowadzone szkolenie dla pracowników służb specjalnych i socjalnych.
 • Wzbogacenie wiedzy m.in. nt. zagrożeń stwarzanych przez cyberprzestrzeń.
 • Udział w cyklu szkoleń dla pracowników służb socjalnych.
 • Dostęp do innowacyjnego programu edukacyjnego.
 • Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej nowych zagrożeń jak np. infoholizm.
 • Umiejętność diagnozy nowych zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń oraz ich skutków społecznych.
 • Doskonalenie kwalifikacji w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii mającej na celu leczenie i unikanie wszechobecnego zagrożenia w Internecie.
 • Przygotowanie do nowych zawodów i specjalizacji.
 • Wzmocnienie kompetencji zawodowych poprzez szkolenie dla pracowników socjalnych.

Etapy realizacji projektu

1 Diagnoza i analiza problemu

Celem diagnozy jest pogłębienie wiedzy o istocie problemów jakie stwarza cyberprzestępczość i ich przyczynach poprzez analizę istniejących wyników badań i opracowań. 

Ponadto przeprowadzone zostaną badania własne wśród użytkowników projektu dotyczące zagrożeń stwarzanych przez cyberprzestrzeń.

2 Rozwój partnerstwa

Partnerem ponadnarodowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie w projekcie innowacyjnym jest Rezekne Higher Education Institution.

Współpraca koncentrować się będzie na opracowaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego oraz wstępnej wersji innowacyjnego programu rozwoju pracowników służb społecznych.

3 Wstępny produkt

Wyniki przeprowadzonych wcześniej analiz i pogłębionych badań diagnostycznych oraz proces tworzenia partnerstwa mogą potwierdzić słuszność zaplanowanych prac zmierzających do wdrożenia do praktyki innowacyjnego narzędzia.

W ramach tego działania ponownie zostanie sporządzony planowy opis wypracowanego produktu.

4 Testowanie produktu
Testowanie jest zasadniczą częścią projektu innowacyjnego polegającą na sprawdzeniu działania produktu w sytuacji rzeczywistej. Udział w testowaniu biorą przedstawiciele grupy docelowej – zarówno użytkownicy, jak i odbiorcy produktu.

W przypadku innowacyjnego programu rozwoju pracowników służb społecznych.
5 Analiza efektów

Badanie rzeczywistych efektów testowanego produktu obejmuje:

 1. Zgromadzenie danych z fazy testowania
 2. Ewaluacja zewnętrzna, prowadzona bezpośrednio po zakończeniu testowania.
 3. Działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki.
 4. Ostatecznym wynikiem tego działania będzie raport z wewnętrznej analizy wyników testowania oraz raport ewaluatora.
6 Program rozwoju
 • Opracowanie ostatecznej wersji produktu oznacza szczegółowe opracowanie wszelkich materiałów mających składać się na produkt finalny.

 • Produktem finalnym będzie program rozwoju pracowników służb społecznych w formie podręcznika.

7 Upowszechnienie

Jest to faza realizacji projektu, w której następuje upowszechnianie i włączanie produktu finalnego do głównego nurtu polityki wśród grup docelowych i decydentów oraz przekazanie go do powszechnego stosowania w sposób zgodny z założeniami projektu, adekwatny do charakteru projektu.

Celem upowszechniania jest szerokie poinformowanie o produkcie wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenia

2012-12-20

Trzecia wizyta studyjna

Kolejna, tym razem trzecia wizyta studyjna odbyła się w dniach 29-30 listopada 2012 r., w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Reprezentantom łotewskiego Rezekne Higher Education Institution przedstawiono informację na temat stanu realizacji projektu „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”.
Więcej

2012-12-17

Druga wizyta studyjna

W dniach 20-21 listopada 2012 r., w ramach projektu „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” miała miejsce druga wizyta studyjna, tym razem Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie była gościem łotewskiego partnera Rezekne Higher Education Institution.
Więcej

2012-11-22

Gościliśmy Rezekne Higher Education Institution w Warszawie

W dniach 5-7 listopada 2012 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” trwała Wizyta Studyjna przedstawicieli Rezekne Higher Education Institution na Łotwie.
Więcej

Wszystkie

Newsletter

Bądź na bieżąco!


Galeria zdjęć


Partnerzy